دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : کامران   حاجی نبی

پست الکترونیکی : k.hajinabi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت خدمات بهداشت

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/05/27

کامران حاجی نبی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^